Colorectaal Carcinoom

De projectbegeleiding heeft tot nu toe bestaan uit:

  1. Een veldanalyse. Deze heeft opgeleverd wat partijen verwachten binnen dit samenwerkingsverband, en
  2. Een procesbeschrijving. Zie ProcesbeschrijvingCRC

Samenvatting project:

Veel partijen zijn betrokken bij Colorectaal Carcinoom. Dit zijn DSCA, DICA, PLCRC, IKNL, LMK, Connection, BBMRI, PALGA, NKI, SONCOS, en NVMO. Patiëntregisters.nl is gevraagd aan te schuiven bij deze belanghebbenden om het veld te analyseren, een procesbeschrijving te maken om aan de doelstelling te kunnen voldoen.

Doel project:

Opzetten van één landelijk register voor colorectaal carcinoom ten behoeve clinical audit, clinisch en wetenschappelijk onderzoek.

Achtergrond project:

Rondom de registratie van dikke darm kanker zijn veel partijen betrokken. De noodzaak tot samenwerking, hetgeen zowel de kosten voor de registratie voor het ziektebeeld dikke darm kanker zal drukken en het toewerken naar eenmalige registratie voor meerdere doeleinden zal bewerkstelligen, wordt steeds meer eravren door alle veldpartijen.

Project levert op:

Een landelijk colorectaal register, met een goed gedefieerde Governance, opgesteld vanuit rollen, taken en verantwoordelijkheden. En tevens binnen de Governance solide definities over data collectie, bronnen.

Project uniforme contracten

Bij het vastleggen en beheren van data zijn contracten tussen diverse partijen noodzakelijk. Patientregisters.nl wil uniformiteit aanbrengen in contract om zodoende sneller en goedkoper patiëntregisters te kunnen opzetten, aan te passen en te continueren.

Samenvatting

Door het streven naar een uniform contract met specifieke addenda ten behoeve van het specifieke register kan veel tijd en geld bespaard worden ten behoeve van alle partijen.

Doel product

Samenwerking tussen alle partijen in het zorgveld bevorderen, met een adequate en op data uitwisselbaarheid toespitst juridische kader.

Levert op

Een contract wat her te gebruiken is voor alle partijen omtrent registers in de zorg, aan te vullen met specifiek addenda.